NL
NL
Aanmelden 0
NL
NL

Misbruik en illegale inhoud melden

Leaseweb is een handelsmerk waaronder meerdere bedrijven actief zijn, die allemaal een afzonderlijke juridische entiteit vormen. Elk van deze Leaseweb-entiteiten bevordert verantwoordelijk gedrag in relatie tot het gebruik van Leaseweb-diensten en respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen, en verlangt hetzelfde van gebruikers van Leaseweb-diensten.

Leaseweb-beleid

Daarom hanteren de diverse Leaseweb-entiteiten een streng beleid dat door alle Leaseweb-klanten moet worden nageleefd, en dat waarborgt dat rechthebbenden hun rechten effectief kunnen afdwingen.

De diverse beleidsregels, inclusief het Leaseweb-beleid aangaande het acceptabele gebruik van onze diensten, verboden activiteiten en lijsten van illegale content, kunnen hier worden nagelezen en gedownload voor iedere relevante entiteit.

De Leaseweb-entiteiten hebben geen kennis van het gebruik dat hun klanten of de eindgebruikers van hun klanten van de Leaseweb-services maken, noch kunnen de Leaseweb-entiteiten controleren welke content op de Leaseweb-servers beschikbaar of opgeslagen is.

Als u ontdekt dat een klant diensten van een Leaseweb-entiteit gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het beleid van die entiteit, uw rechten of enige toepasselijke wetgeving, dien dan een misbruikmelding in bij de betreffende Leaseweb-entiteit. Ga naar deze pagina om te lezen hoe u een melding indient.

Elk van de landen waarin de respectievelijke Leaseweb-entiteiten zijn gevestigd, heeft een eigen juridisch kader voor de afhandeling van misbruikmeldingen. Elke Leaseweb-entiteit zal ontvangen misbruikmeldingen afhandelen in overeenstemming met de vereisten van het juridische kader van het land waarin het is gevestigd.

Rapport Terrorist Content Online (TCO)

De Verordening 2021/784 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2021 betreffende de aanpak van de verspreiding van terroristische content online ("TCO") verleent de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten de bevoegdheid om hostingdienstverleners het bevel te geven om terroristische content te verwijderen.

Bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten kunnen hun bevel tot verwijdering indienen bij:
Leaseweb Netherlands B.V. – abuse@nl.leaseweb.com
Leaseweb Deutschland GmbH. – abuse@de.leaseweb.com

Houd tco@global.leaseweb.com in CC bij het indienen van bevelen tot verwijdering.
Neem voor vragen of meer informatie contact op via  tco@global.leaseweb.com.
Stuur bevelen tot verwijdering naar de juiste Leaseweb-entiteiten en e-mailadressen voor een correcte verwerking. 

Digitale Dienstenwet ("DSA")

De Verordening (EU) 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende een Interne Markt voor Digitale Diensten en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG ("DSA"), regelt de verplichtingen van digitale dienstverleners, waaronder ook hostingdienstverleners die intermediaire diensten verlenen.

Voor bevelen van bevoegde autoriteiten van EU-lidstaten om in actie te komen tegen specifieke items van illegale content of bevelen tot informatieverstrekking, kunt u contact opnemen met de relevante Leaseweb-entiteit volgens deze instructies.